Đầu đọc thẻ – Reader SIYOTEAM T18

Đầu đọc thẻ – Reader SIYOTEAM T18 (MicroSD)